מבנה החברה

דירקטוריון הקופה מתכנס לפחות אחת לרבעון.
ועדת השקעות מתכנסת לפחות אחת לשבועיים.
ועדת ביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון.
ועדת הארגון מתכנסת לפחות פעמיים בשנה.

תרשים מבנה אחזקות