דמי ניהול

נכון לתאריך 31/12/2016

מס' קופה באוצר  שם הקופה

שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה בפועל

שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקופה בפועל
9935 קופת גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה  0.31% 0.11%
9936 קופת גמל מחר מסלול לבני 50-60 0.31% 0.11%
9937 קופת גמל מסלול 60 ומעלה  0.31% 0.15%
1441 קופת גמל מחר אג"ח ממשלתי 0.31% 0.05%
1522 קופת גמל מחר מסלול מניות 0.31% 0.27%

"דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה. עפ"י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%."