מסמכי הצטרפות

  • יש למלא את הטופס, לחתום ולצרף תצלום קריא של תעודת זהות.
  • את טופס ההצטרפות ואת הוראת מינוי המוטבים המצורפת אליו בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) יש לשלוח בדואר : לכבוד קופת גמל מח"ר- מוקד שירות הלקוחות, ת.ד. 52115 תל אביב, מיקוד 615210 או לדוא"ל moked@hamachar-gml.org.il או לפקס שמספרו 072-2790100

דברי הסבר לטופס הצטרפות

טופס  הצטרפות 

"טופס הוראת קבע" – מיועד למפקידים באופן עצמאי שלא באמצעות תלוש השכר.

דברי הסבר למילוי טופס בקשה להסרה מממשק אינטרנטי