מסמכי משיכה מקופת גמל 

בבקשות משיכה עד לסכום של 50,000 ש"ח ניתן לפנות לסניפי בנק לאומי.
לצורך ביצוע משיכה ניתן להעביר את מסמכי המשיכה למוקד שירות הלקוחות כפי ההנחיות הבאות.

  • למלא את מסמך המשיכה בקישור מטה, לסמן "X" במקומות המתאימים ולחתום. 
  • למסמכים הנשלחים בדואר יש לצרף צילום ת.ז וצילום תדפיס עו"ש / המחאה מקורית מבוטלת המאשרים כי חשבון העו"ש לזיכוי מתנהל ע"ש העמית.
  • יש לשלוח את הטפסים בדואר לכתובת: קופת גמל המחר-מוקד שירות הלקוחות, ת.ד 52115 תל אביב, מיקוד 6152101.  

מסמך משיכה מקופת גמל לשכירים

מסמך משיכה מקופת גמל לעצמאים

דברי הסבר למשיכה